අනුරාධපුරයේ බැංකුවක් අසල වෙඩි තැබීමක්/ මුදල් කොල්ලයක තැතක් වරදී

අනුරාධපුර නගරයේ පුද්ගලික බැංකුවක් අසල වෙඩි තැබීමක් සිදුව තිඛෙනවා. පොලිසිය පැවසුවේ අදාළ බැංකුවේ යන්ත්‍රයේ තැම්පත් කිරීමට…