රුධිර සංචිතවල හිගයක්/පරිත්‍යාග ශීලින්ගෙන් ඉල්ලීමක්

ජාතික රුධිර පාරවිලයන මධ්‍යස්ථානය සතු රුධිර සංචිතවල හිගයක් මතුව තිඛෙනවා. කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය ඊට හේතු වී…