රාවණාගේ කරත්තය ගමන් කළ – චැරියට් පාත්

අද අපි කතා කරන්න යන්නේ තවත් සුවිශේෂි තැනක් ගැන.. ඒ චැරියට් පාත් ගැන… රාවණා හා ඔහුගේ…