ඩෙල්ටා තවත් විකෘතියක් හමුවෙයි / විශේෂ පරීක්ෂණයක්

සීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වන ඩෙල්ටා ප්‍රභේදයේ තවත් ජාන විකෘතිතාවත් හදුනාගෙන තිඛෙනවා. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ…