දෙමටගොඩින් තවත් ආසාදිතයින් 15ක්/ ඉන්දිය ප්‍රභේදයදැයි සොයා පරීක්ෂණ

ඉන්දීය කොරෝනා ප්‍රභේදය ආසාදිතයින් හදුනාගත් දෙමටගොඩ ප්‍රදේශයෙන් තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 15ක් හදුනාගෙන තිඛෙනවා. දෙමටගොඩ ආරාමය පාර…