අධිභාර පණතට EPF – ETF අයත් නැතැයි නීතිපති අධිකරණයට දන්වයි

ඊටීඑෆ්,  ඊපීඑෆ් ඇතුළු අරමුදල් 13 ක් යෝජිත අධිභාර බද්දට යටත් නොවන බව නීතිපතිවරයා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දැනුම්දී තිබෙනවා.…

EPF එක ගන්න පහසුවක්/ EPF අංකය වෙනුවට ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ සාමාජිකයන්ට සේව්‍ය සේවක අංකය වෙනුවට ජාතික හැඳුනුම්පතේ අංකය ලබදීම සඳහා අර්ථසාධක අරමුදල් පනතට…