ජාතික අක්ෂි රෝහලෙන් විශේෂ නිවේදනයක්

ජාතික අක්ෂි රෝහලේ අදාළ සායන දිනයන්හී දී පමණක් දිනයක් හා වේලාවක් වෙන් කරවාගෙන පැමිණීම අනිවාර්ය කර…