තවදුරටත් Face Mask අනිවාර්ය නෑ..

ගෘහස්ථ සහ එළිමහන් ස්ථාන සඳහා මුහුණු ආවරණ පැළඳීම තවදුරටත් අනිවාර්ය නොවන බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා…