සමාජ මාධ්‍ය තුල ව්‍යාජ පුවත් පලකරන්නන් සොයා අද සිට විමර්ශන

සමාජ මාධ්‍යවලට අසත්‍ය පුවත් නිර්මාණය කරන හා ඒවා ව්‍යාප්ත කරන පිරිස් සොයා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විශේෂ…