භාවිතා නොකර අක්‍රීයව ඇති GOOGLE ගිණුම් ඉවත් කිරීමට පියවර

වසර දෙකකට වැඩි කාලයක් භාවිතා නොකර අක්‍රියව ඇති Google ගිණුම් ඉවත් කිරීමට ගූගල් සමාගම තීරණය කර…