කුරුළු උණ(H5N8) මිනිසාට වැළදුණත් වසංගත අවදානමක් නෑ / ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය

H5N8 කුරුළු උණ මිනිසුන්ට ආසාදනය වන බව පසුගියදා හඳුනාගනු ලැබුවද එය මිනිසා අතර පැතිරයාමේ අවදානම ඉතා…

ලෝකයේ පළමුවරට කුරුළු උණ (H5N8) මිනිසුන්ට වැළදෙයි / රුසියාවෙන් ආසාදිතයන් 7ක්

 (H5N8) කුරුළු උණ රෝගය කුකුළන් හරහා මිනිසුන්ට වැළදුණු පළමු අවස්ථාව රුසියාවෙන් වාර්තාවී තිබෙනවා. විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත්…