ඉන්දියාවේ සිට මෙරටට පැමිණීම අත්හිටුවයි

ඉන්දියාවේ සිට මෙරටට පැමිණීම වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි  තාවකාලිකව අතඅත්හිටුවීමට සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය පවසයි. සෞඛ්‍ය…