රටේ ආරක්ෂාව ගැන ආරක්ෂක ලේකම්ගෙන් විශේෂ නිවේදනයක්

ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් අනිසි බියක් ඇතිකර නොගන්නැයි ආරක්ෂක ලේකම් ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික) කමල් ගුණරත්න මහතා ජනතාවට දැනුම්…