සජිත් සහ කරූ එකම වේදිකාවක

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සහ හිටපු කතානායක කරූ ජයසූරුය මහතා අද එකම වේදිකාවකදී හමුව තිබුණා.…