ගෑස් අවුලේ වගකීම රජය භාරගනී/ ගෑස් සමාගම්වලට නඩුදාන්න යයි

ගෑස් සිලින්ඩර සම්බන්ධයෙන් වර්තමානයේ රටතුළ උද්ගතවු අර්බුදය පිළිබද රජය වගකීම භාර ගන්නා බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත…

ලෝකයේ දියුණු රටවලත් ගෑස් අනතුරු වෙනවා

ලෝකයේ බොහෝ රටවල ගෑස් අනතුරු සිදුවන බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා පවසනවා.…