සිත්රිදවීම් තමාගේ විශ්‍රාම යෑම ඉක්මන් කළා – මහ බැංකු අධිපති

තමන් විශ්‍රාම ගැනීමට තීරණය කළ බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු අධිපති ඩබ්ලිව් ඩී ලක්ෂ්මන් මහතා පවසයි.…