විරෝධතාකරුවන් ඉදිරියේ පොලිසියේ ක්‍රියාකලාපය අනුමත කරන්න බෑ – නාමල්

උද්ඝෝෂණයේ නිරත වූ විරෝධතාකරුවන් ඉදිරියේ පොලිසියේ ක්‍රියාකලාපය පිළිබද අනුමත නොකරන බව අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.…