අපිට කවුරුත් යන්න කියලා නෑ – ලැඛෙන හැම ඇමතිකමක්ම හොදයි

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වීමට කිසිවකු ප්‍රකාශ කර නොමැති බව අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද…