ඔස්ට්‍රේලියාවේ partner visa දෙන්න ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුම අනිවාර්ය කරයි ?

ඔස්ට්‍රේලියාවේ partner visa අයදුම් කිරීමේදී ඉංග්‍රීසි භාෂා ප්‍රවීණත්වය මැන බැලීම අනිවාර්ය කිරීමට ස්වදේශ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව අවධානය…