ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා මුල් එන්නත ගත් අයට Pfizer එන්නත හෙට සිට

ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා කොවිඩ් මර්දන පළමු එන්නත්  මාත්‍රාව ලබාගත්, කොළඹ 01  සිට 15 දක්වා ප්‍රදේශවල අවුරුදු 55 ට…