කොරෝනා අවදානම නිසා පිළියන්දල ගැන ගත් අලුත් තීරණය

පිළියන්දල නගරය ඔස්සේ ගමනාගමන කටයුතු සිදුකිරීම සම්පුර්ණයෙන්ම තහනම් කර තිඛෙනවා. කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රදීප් යසරත්න මහතා…