තැපෑල හෙට සිට යළි වැඩ

තැපැල් හා උප තැපැල් කාර්යාලවල රාජකාරී කටයුතු හෙට සිට යළි ආරම්භ කරන බව තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.…