තැපැල් සේවා යළි සීමා වෙයි

ශ්‍රී ලංකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ කටයුතු යළි සීමා කිරීමට පියවර ගෙන තිඛෙනවා. පවතින කොරෝනා ව්‍යාප්තිය සැලකිල්ලට ගනිමින්…