ඔස්ට්‍රේලියාවේ PR සහ රැකියා වීසා දෙන Skills ලැයිස්තුව අලුත් වෙයි

Australian Capital Territory හි නිපුණතා සංක්‍රමණික වැඩසටහනේ ACT Critical Skills ලැයිස්තුව 2022 වසර සඳහා පළමු වරට…