කොරෝනා ආසාදිතව සිටි ලක්සල හා සළුසල සභාපති ජීවිතක්ෂයට

ලක්සල හා සළුසල ආයතනවල සභාපති ප්‍රදීප් ගුණවර්ධන මහතා කොවිඩ් ආසාදිතව ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියදී ඊයේ (16) රාත්‍රියේ…