නැවෙන් කීයක් වන්දි ලැබෙයිද?

MV X-Press Pearl නම් සිංගප්පූරුවේ ලියාපදිංචි නෞකාවේ කන්ටේනර් 1,486ක් තිබිණි. එයින් ටොන් 25ක් නයිට්‍රික් අම්ල වන…