උත්සව සමයේ කොළඹ සෞඛ්‍ය නීති රකින්න විශේෂ මෙහෙයුමක්

කොළඹ නගරය ඇතුළු තදාසන්න ප්‍රදේශවල සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිනොපදින පුද්ගලයින් රැපිඩ් ඇන්ටිජන් සහ පී.සී.ආර් පරීක්ෂණ වෙත යොමු…