සජිත් සහ කරූ එකම වේදිකාවක

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සහ හිටපු කතානායක කරූ ජයසූරුය මහතා අද එකම වේදිකාවකදී හමුව තිබුණා.…

යාල අක්කර 12000ක් විනාශ කරන්න ආණ්ඩුව පිඹුරුපත් සකසනවා – සජිත්

යාල වනෝද්‍යානයේ අක්කර 12000ක් බැහැර කොට විනාශ කිරීමට ආණ්ඩුව පිඹුරුපත් සකසන බවට වාර්තා වන බවත් වහාම…