බොරතෙල් ප්‍රමාදයි/ සපුගස්කන්ද පිරිපහදුව යළි වැසෙන ලකුණු

සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුව යළි වසා දැමීමේ අවදානමක් මතුව තිඛෙනවා. මේ වන විට ඇනවුම් කර ඇති බොරතෙල්…