සිනොවැක් එන්නතටත් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අනුමැතිය

චීනයේ නිශ්පාධිත තවත් කොරෝනා මර්දන එන්නතක් හදිසි භාවිතය සදහා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අනුමැතිය ලබා දී තිඛෙනවා.…