සමාජයේ ආසාදිතයින් වැඩියි / තව සති දෙකක් රට වැසීම සුදුසුයි

පවතින කොරෝනා ව්‍යාප්තිය සැලකිල්ලට ගෙන තවත් සතියක් හෝ දෙකක් රට වසා තැබීම සුදුසු බව කොවිඩ් පාලන…