ට්විටර් බ්ලූ සලකුණ ඉවත් කරයි / අප්‍රේල් 1 සිට මුදල් ගෙවා පමණයි

Twitter පරිශීලකයින් සඳහා නොමිලේ හිමිවූ තහවුරු කිරීමේ නිල් පැහැති සලකුණ ලබන මාසයේ සිට ඉවත් කිරීමට තීරණය…

Media Embeds

Really cool to read through and find so much awesomeness added to WordPress 3.6 while I…