මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා Vega ත්‍රීරෝද රිය පරීක්ෂණ ධාවනයක

ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරනු ලබන පළමු විදුලි ත්‍රීරෝද රථය වන Vega ඉලෙක්ට්‍රික් ත්‍රීරෝද රථය පසුගිය දා…