කාලගුණය ගැන විශේෂ නිවේදනයක්

ශ්‍රී ලංකාවට දකුණු දෙසින් වන පහළ වායුගෝලයේ කැලඹිලි තත්ත්වය අඩුපීජන කලාපයක් දක්වා වර්ධනය වී තිඛෙනවා. කාලගුණ…

ගෙවුණු දිනයේ වැඩිම වර්ෂාපතනය ඉංගිරියට/ පළාත් තුනකට අදත් මහ වැසි

ගෙවුණු පැය 24 තුළ දිවයිනේ වැඩිම වර්ෂාපතනය ඉංගිරිය ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වෙයි. කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්ත අනුව…