නීති කඩා මගුල් කෑවොත් වැඩ වරදියි

විවිහා මංගල උත්සව දැඩි පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය පවසයි. එහි සභාපති උපුල් රෝහණ…