රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවයත් තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

රටතුළ පවතින කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් මෙවර රාජන‍ වෙසක් උත්සවය අත්හිටුවීමට රජයේ අවධානය යොමුව තිඛෙනවා. මෙවර…