ගිනිගත් නැවෙන් ධීවර ක්ෂේත්‍රයටත් වන්දියක්

X-Press Pearl නෞකාව ගිනි ගැනීමෙන් මෙරට ධීවර ක්ෂේත්‍රයට වූ හානියට අතුරු වන්දියක් ගෙවීමට නෞකාවේ රක්ෂණ සමාගම…

වරාය භාර ඇමති ඉල්ලා අස්විය යුතුයි / පූජ්‍ය වනවාසී රාහුල හිමි

X-PRESS PEARLනෞකාවේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයකින් අනතුරුව අමාත්‍යවරයාගේ සිට වගකිවයුතු සියලු දෙනාට දඬුවම් දිය යුතු බවත්…