”මැණිකේ” ජාත්‍යන්තරයට ගෙනගිය යොහානිට කොළඹින් ඉඩමක්

මෙරට මෙන්ම ජාත්‍යන්තරව ජනප්‍රියත්වයට පත්වු ගායිකා යොහානි ද සිල්වා ඇගයීමක් වශයෙන් බිම් කොටසක් ලබා දීමට කැබිනට්…