ගුරුවරුන් අදත් ඕෆ්ලයින් / වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය දිගටම

ගුරු – විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති Online ඉගැන්වීම්වලින් ඉවත් වීමේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක බව ගුරු…

ගුරු සංගම් ONLINE ඉගැන්වීම් වලින් හෙට සිට ඉවත් වෙයි – Video

ගුරු සංගම් කිහිපයක් මාර්ගගත අධ්‍යාපනයෙන් ඉවත් වන බව ප්‍රකාශ කළා. තම ඉල්ලීම් වෙනුවෙන් සටන් කළ වෘත්තීය…

Online ක්‍රමයට මත්පැන් අලෙවියට අවසර නැහැ

ඔන්ලයින් ක්‍රමය ඔස්සේ සුපිරි වෙළදසැල් මගින් මත්පැන් මිලදී ගැනීමට අවසර ලබා දී නොමැති බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව…

උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණයට අයදුම් කිරීම Online ක්‍රමයට

2020 අධ්‍යයන පොදු සහිතක පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සදහා අයදුම් කිරීමට මාර්ගගත (Online)…